Menu
1 / 0
Aktualności /

Dodatkowa weryfikacja dla uczestników MP w biegu na 10 000 m Goleniów 2021

Dodatkowa weryfikacja dla uczestników MP w biegu na 10 000 m Goleniów 2021

Start zawodników w PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 10 000 m w Goleniowie w dniu 24 kwietnia 2021 roku musi być zgodny z bieżącymi rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z zapisem § 9:ust. 16 w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii „prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

W związku z powyższym wszyscy zgłoszeni zawodnicy nie będący członkami Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w roku 2021 z kategorii wiekowej seniora (rocznik 1998 i starsi) winni udokumentować możliwość udziału w PZLA Mistrzostwach Polski w biegu na 10 000 m w Goleniowie w dniu 24 kwietnia 2021 roku na podstawie pobieranego wynagrodzenia lub stypendium sportowego.

Zawodnicy zobowiązani są do udokumentowania możliwości udziału poprzez przesłanie jednego z poniższych potwierdzeń na pocztę elektroniczną goleniow2021@pzla.pl do dnia 20 kwietnia do godziny 18:00:

  • dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie - wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu („sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia);
  • dokument wystawiony przez podmiot opłacający stypendium sportowe - zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) (stypendia nadawane przez klub sportowy, JST, MKDNiS);

Weryfikacja otrzymanych potwierdzeń przez organizatora odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia, a zgoda na start zostanie odnotowana w Systemie STARTER PZLA.

Konieczna jest dodatkowa weryfikacja obuwia. Dotyczy ona wszystkich uczestników zawodów.

Powrót do listy

Więcej