Menu
1 / 0
Aktualności /

Zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: Ubezpieczenie grupowe zawodników i zawodniczki Kadr Narodowych, członków obsługi szkoleniowo – organizacyjnej, członków zaplecza Kadry Narodowej.

Dotyczy postępowania: Ubezpieczenie grupowe zawodników i zawodniczki Kadr Narodowych, członków obsługi szkoleniowo – organizacyjnej, członków zaplecza Kadry Narodowej,  w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia w podróży zagranicznej ze  wskazanymi rozszerzeniami.

 

         Zamawiający przeprowadził ocenę oraz wybór najkorzystniejszych ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Numer oferty

Wykonawca

Cena oferty

Punktacja oferty
(cena + klauzule fakultatywne)

1.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Warszawie, 00-710 Warszawa

237 618,00 zł

100 pkt.

2.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

1 028 589,00 zł

 23,10 pkt.

 
Zestawienie ofert
:

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Warszawie,

00-710 Warszawa

Cena: 237 618,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

           Wyboru oferty dokonano na podstawie zapisów zapytania ofertowego. Kryteriami oceny ofert była cena: 100%. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta miała najniższą cenę.

 

Powrót do listy

Więcej