Menu
1 / 0
Aktualności /

Dodatkowa weryfikacja dla uczestników MP w Maratonie Dębno 2021 /aktualizacja

Dodatkowa weryfikacja dla uczestników MP w Maratonie Dębno 2021 /aktualizacja

Start zawodników w PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie w Dębnie w dniu 18 kwietnia 2021 roku musi być zgodna z bieżącymi rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z zapisem § 9:ust. 16 w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii „prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

W związku z powyższym wszyscy zgłoszeni zawodnicy nie będący członkami Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w roku 2021, z wyłączeniem zaproszonych zawodników zagranicznych winni udokumentować możliwość udziału w PZLA Mistrzostwach Polski w maratonie w Dębnie dniu 18 kwietnia 2021 roku na podstawie pobieranego wynagrodzenia lub stypendium sportowego.

Zawodnicy zobowiązani są do udokumentowania możliwości udziału poprzez przesłanie jednego z poniższych potwierdzeń na pocztę elektroniczną debno2021@pzla.pl do dnia 14 kwietnia do godziny 20:00:

  • dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie - wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
  • dokument wystawiony przez podmiot opłacający stypendium sportowe - zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

Dodatkowo każdy uczestnik jest zobowiązany do przesłania oświadczenia, które jest załącznikiem do niniejszej wiadomości.

Weryfikacja otrzymanych potwierdzeń przez organizatora odbędzie się w dniu 15 kwietnia, a zgoda na start zostanie odnotowana w Systemie STARTER PZLA.

Powrót do listy

Więcej