Menu
1 / 0
Aktualności /

Licencje dla zawodników (obowiązujące od dnia 25.04.2016)

Licencje dla zawodników (obowiązujące od dnia 25.04.2016)

Uchwała Zarządu PZLA z dnia 15.04.2016 r. w sprawie zasad przyznawania zawodnikom licencji na udział we współzawodnictwie w lekkoatletyce obowiązująca od dnia 25.04.2016 r.

Uchwała Zarządu PZLA z dnia 15.04.2016 r. w sprawie zasad przyznawania zawodnikom licencji na udział we współzawodnictwie w lekkoatletyce§ 1

Zgodnie z obowiązującym Statutem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki organem, w którego zakres zadań wchodzi przyznawanie zawodnikom licencji na udział we współzawodnictwie w lekkoatletyce, jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

§ 2

Dla wykonywania wszelkiego rodzaju czynności związanych z nadawaniem, odmową nadania, zawieszeniem
i pozbawieniem licencji Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki upoważnia Biuro Związku.

§ 3

Organami odwoławczymi od decyzji wymienionych w ust.2 są:

- Komisja Sportowo-Techniczna PZLA w stosunku do decyzji Biura Związku lub WZLA,

- Zarząd PZLA w stosunku do decyzji Komisji Sportowo-Technicznej PZLA.

§ 4

  1. W celu uzyskania licencji dla zawodnika kategorii młodzika lub młodszego należy wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie www.pzla.pl oraz po wydrukowaniu i uzupełnieniu wraz z wymaganymi załącznikami przesłać w ciągu 21 dni pocztą tradycyjną do właściwego Woj. ZLA.
  2. W celu uzyskania licencji dla zawodnika powyżej kategorii młodzika należy wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie www.pzla.pl oraz po wydrukowaniu i uzupełnieniu wraz z wymaganymi załącznikami przesłać w ciągu 21 dni pocztą tradycyjną do PZLA (zapis pkt.2 dotyczy również młodszych zawodników nieposiadających polskiego obywatelstwa).
  3. Zawodnicy odbywający karencję, mają prawo do samodzielnego złożenia wniosku w PZLA o wydanie licencji
    na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy na druku zamieszczonym na stronie internetowej PZLA wraz z niezbędnymi wymienionymi tam załącznikami.
  4. Osoby podpisujące wniosek o wydanie licencji lub wnioskujące o przedłużenie licencji, a także osoby, o których mowa w ust.3 powyżej, jednocześnie potwierdzają, że zawodnik posiada ważne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym mu bezpieczne uczestnictwo w zawodach organizowanych przez PZLA lub członków PZLA, w tym w szczególności wszystkie kluby będące członkami PZLA, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie.

§ 5

Wniosek, o którym mowa w § 4, jest zobowiązaniem do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym PZLA
i wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika oraz przestrzegania warunków uprawiania lekkoatletyki. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania rocznej opłaty licencyjnej w wysokości ustalonej na dany rok przez Zarząd PZLA.

§ 6

Wniosek osoby niepełnoletniej (do lat 18) musi być również podpisany przez ustawowych opiekunów  wyrażających zgodę na uprawianie lekkoatletyki. 

§ 7

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie wydania licencji zawodniczej podejmują:

1. Biuro PZLA dla zawodników kategorii juniora młodszego oraz starszych, Biuro także rozpatruje wnioski o  wydanie  licencji okresowej, o której mowa w  § 4 ust.2

2. wojewódzki związek lekkiej atletyki dla młodzików zrzeszonych w klubach posiadających swoją siedzibę na terenie działania tego związku.

§ 8

1. Opłaty za wystawienie licencji nie pobiera się.

Za wystawienie duplikatu licencji lub licencji okresowej pobierana jest opłata w wysokości - 50,- zł.

2. Ustala się jednocześnie następujące opłaty licencyjne, których wniesienie powoduje aktywację licencji na bieżący rok.

Dla licencji wydanych przez PZLA i wnoszonych na rzecz PZLA::

seniorzy

- 60,- zł,

jun. i jun. mł.

- 30,- zł,

dokonujący opłaty do dnia 31 marca korzystają ze zniżki i wpłacają:

seniorzy

- 50,- zł,

jun. i jun. mł.

- 20,- zł,

Dla licencji  wydanych przez WZLA i wnoszonych na rzecz WZLA:

młodzicy

do - 10,- zł,

 

Wpłat za licencje wydawane przez PZLA należy dokonywać na konto:

Bank PEKAO SA O/ Warszawa 30 1240 6247 1111 0010 1836 8892

 

3. Potwierdzeniem wniesienia na dany rok obowiązującej opłaty licencyjnej jest aktywacja licencji na stronie internetowej Związku (w elektronicznym systemie zgłaszania)

4. Opłata wniesiona za określonego zawodnika nie może być przenoszona na innego w przypadku rezygnacji z wniosku o wydanie licencji, dla którego została wniesiona.

§ 9

Zawieszenie licencji zawodniczej następuje w wyniku niedopełnienia wymagań wynikających z niniejszej uchwały
lub na okres nałożonej kary dyscyplinarnej.

§ 10

1. Wszystkich zawodników kategorii juniora młodszego oraz starszych obowiązuje wzór stałej licencji wystawionej przez PZLA, wyposażonej w oryginalne, aktualne zdjęcie zawodnika. Licencja wydana przez PZLA ważna jest do 31 grudnia 10  roku od jej wydania.

2. Wszystkich zawodników kategorii młodzika obowiązuje wzór licencji wystawionej przez Woj. ZLA wyposażonej w oryginalne, aktualne zdjęcie zawodnika. Licencja generowana z systemu wydana przez Woj. ZLA ważna jest do 31 grudnia roku jej wydania.

 § 11

Każdemu zawodnikowi posiadającemu opłaconą licencję przysługuje w ciągu roku jedno bezpłatne zaświadczenie, w przypadku kolejnych, opłata wynosi 20,-zł.

§ 12

Niniejsza uchwała obowiązuje z mocą od dnia 25 kwietnia 2016 r.

 

Powrót do listy

Więcej