Menu
1 / 0
Aktualności /

Licencje dla klubów sportowych

Licencje dla klubów sportowych

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie nadawania klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w lekkoatletyce.Uchwała Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie nadawania klubom sportowym licencji uprawniających do udziału
we współzawodnictwie sportowym w lekkoatletyce

§ 1

Przepisy Uchwały stosuje się do klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych (UKS) oraz innych stowarzyszeń, zwanych dalej „klubami sportowymi”, uprawiających lub zamierzających uprawiać lekkoatletykę i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

§ 2

Warunkiem udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki jest posiadanie przez klub sportowy ważnej licencji, zwanej dalej „licencją”, którą nadają z upoważnienia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wojewódzkie związki lekkiej atletyki.

§ 3

Organem odwoławczym w sprawach decyzji WZLA dot. wydawania licencji klubowych jest Komisja Sportowo-Techniczna PZLA.

§ 4

1. Licencje przyznaje się na wniosek klubu sportowego na okres wnioskowanego roku.

2. Licencja podlega przedłużeniu na każdy kolejny wnioskowany rok.

§ 5

1. Podstawą do wydania licencji jest spełnienie przez wnioskodawców warunków istotnych dla uczestnictwa we współzawodnictwie w lekkoatletyce.

2. Warunkami, o których mowa w ust. 1 są:

1)   posiadanie przez klub sportowy statutu zarejestrowanego zgodnie z postanowieniami ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r. (Dz.U.Nr.127);

2)złożenie deklaracji przestrzegania regulaminów sportowych obowiązujących w lekkoatletyce.

§ 6

Klub sportowy ubiegający się o przyznanie licencji składa wniosek w formie elektronicznej wraz ze skanem aktulanego wyciągu z rejestru oraz statutu w wojewódzkim związku lekkiej atletyki właściwym ze względu na siedzibę klubu sportowego.

§ 7

1. Wniosek o przyznanie licencji powinien zawierać:

1) pełną nazwę klubu sportowego wraz z adresem siedziby, a także skrót nazwy zgodny z zapisem statutu klubu oraz wypisem z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej,

 2) oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami obowiązującymi w Polskim Związku Lekkiej Atletyki wraz z zobowiązaniem się do ich przestrzegania,

 3) oświadczenie o honorowaniu uprawnień wolnego wstępu na imprezy sportowe wnioskodawcy, przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Lekkiej Atletyki i Klub Dziennikarzy Sportowych,

 4) deklarację udziału we współzawodnictwie sportowym PZLA.

 5) dowód wniesienia rocznej opłaty licencyjnej.

2. Klubowi posiadającemu ważną licencję przysługuje możliwość zgłoszenia w PZLA na okres jednego roku nazwy swojej sekcji lekkoatletyki zawierającej dopisaną nazwę sponsora, pod którą będą występować zawodnicy podczas zawodów w lekkoatletyce. Klub ponosi pełną odpowiedzialność prawną za występowanie sekcji pod nową nazwą.

§ 8

Organ przyznający licencje ocenia stopień spełnienia wymogów, o których mowa w § 5.

§ 9

Organy przyznające licencję mogą cofnąć klubowi sportowemu przyznaną licencję w przypadku naruszenia warunków określonych w § 5 ust.2 lub rozwiązania (zawieszenia) sekcji l-a.

§ 10

1. W każdym roku organ przyznający licencję pobiera opłatę regulaminową uprawniającą do udziału w zawodach w wysokości ustalonej przez Zarząd WZLA nie wyższej niż 150 zł.

 Jednocześnie kluby zgłoszone do rozgrywek ligowych wnoszą na rzecz PZLA opłaty regulaminowe w wysokości określonej w regulaminie danych rozgrywek.

§ 11

Wzór wniosku o wydanie licencji oraz instrukcja dot. procedury wydawania licencji dla klubu stanowi załącznik nr.1 do uchwały.

 

 

Powrót do listy

Więcej