Menu
1 / 0
Aktualności /

Zgody zgodne z umową z Ministerstwem Sportu

Zgody związane z RODO.

 

 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako „Administrator" lub „PZLA"). Państwa dane osobowe (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, a w szczególności w celu rozliczenia programów dofinansowanych ze środków publicznych,
w tym w szczególności na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie - na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcami Danych będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w granicach ich uprawnień), b) podmioty zaangażowane w realizację i rozliczenie programów dofinansowanych ze środków publicznych, w szczególności na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, m.in. ministerstwo ds. sportu, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia
i zgodnie z wymogami art. 28 RODO.

Dane Państwa będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia programów dofinansowanych ze środków publicznych
(w tym okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powyższego celu), chyba że Dane przetwarzane są przez Administratora równolegle na innej podstawie prawnej lub w innym celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji i rozliczenia programów dofinansowanych ze środków publicznych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe".

Powrót do listy

Więcej