Licencje i przynależność klubowa

Licencje dla zawodników

01-12-2011

 


Uchwała Zarządu PZLA z dnia .11.10.2011

 w sprawie zasad przyznawania zawodnikom licencji

 na udział we współzawodnictwie w lekkiej atletyce

 
§ 1

Zgodnie z obowiązującym Statutem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki organem, w którego zakres zadań wchodzi przyznawanie zawodnikom licencji na udział we współzawodnictwie w lekkiej atletyce, jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

§ 2

Dla wykonywania wszelkiego rodzaju czynności związanych z nadawaniem, odmową nadania, zawieszeniem i pozbawieniem licencji Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki upoważnia biuro Związku.

§ 3

Organami odwoławczymi od decyzji wymienionych w ust.2 są:

- Komisja Sportowo-Techniczna PZLA w stosunku do decyzji biura Związku lub WZLA,

- Zarząd PZLA w stosunku do decyzji Komisji Sportowo-Technicznej PZLA.

§ 4

1.     Licencją zawodnika kategorii młodzika lub młodszego jest potwierdzona we właściwym Woj. ZLA karta licencyjna, której wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2.     W celu uzyskania licencji zawodnika powyżej kategorii młodzika należy wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie www.pzla.pl oraz po wydrukowaniu i uzupełnieniu wraz z wymaganymi załącznikami przesłać w ciągu 21 dni. pocztą tradycyjną do PZLA.

3.     Zawodnicy odbywający karencję, mają prawo do samodzielnego złożenia wniosku w PZLA o wydanie licencji na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy na druku zamieszczonym na stronie internetowej PZLA wraz z niezbędnymi wymienionymi tam załącznikami.

4.     Do każdego wniosku musi być dołączone zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania lekkiej atletyki wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego(*)

§ 5

Wniosek, o którym mowa w § 4, jest zobowiązaniem do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym PZLA i wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika oraz przestrzegania warunków uprawiania lekkiej atletyki. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania rocznej opłaty licencyjnej w wysokości ustalonej na dany rok przez Zarząd PZLA.

§ 6

Wniosek osoby niepełnoletniej (do lat 18) musi być również podpisany przez ustawowych opiekunów wyrażających zgodę na uprawianie lekkiej atletyki

§ 7

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie wydania licencji zawodniczej podejmują:

1.biuro PZLA dla zawodników kategorii juniora młodszego oraz starszych, a także rozpatruje wnioski o wydanie licencji okresowej, o której mowa w § 4 ust.2

2. wojewódzki związek lekkiej atletyki dla młodzików zrzeszonych w klubach posiadających swoją siedzibę na terenie działania tego związku.

§ 8

1. Opłaty za wystawienie licencji nie pobiera się.

Za wystawienie duplikatu licencji lub licencji okresowej pobierana jest opłata w wysokości - 50,- zł.

2. Ustala się jednocześnie następujące opłaty licencyjne, których wniesienie powoduje aktywację licencji na bieżący rok.

Dla licencji wydanych przez PZLA i wnoszonych na rzecz PZLA::
seniorzy - 60,- zł,
jun. I jun. Mł - 30,- zł,
Dokonujący opłaty do dnia 31marca. korzystają ze zniżki i wpłacają:
seniorzy - 50,- zł,
jun. I j.mł - 20,- zł,
Dla licencji wydanych przez WZLA i wnoszonych na rzecz WZLA:
młodzicy do - 10,- zł,
 

Wpłat za licencje wydawane przez PZLA należy dokonywać na konto:

Bank PEKAO SA O/ Warszawa 30 1240 6247 1111 0010 1836 8892

 

3. Potwierdzeniem wniesienia na dany rok obowiązującej opłaty licencyjnej jest aktywacja licencji na stronie internetowej Związku (elektronicznym systemie zgłaszania)

4.Opłata wniesiona na określonego zawodnika nie może być przenoszona na innego w przypadku rezygnacji z wniosku o wydanie licencji dla którego została wniesiona.

 
 
§ 9

Zawieszenie licencji zawodniczej następuje w wyniku niedopełnienia wymagań wynikających z niniejszej uchwały lub na okres nałożonej kary dyscyplinarnej.

§ 10

1. Wszystkich zawodników kategorii juniora młodszego oraz starszych obowiązuje wzór stałej licencji wystawionej przez PZLA, wyposażonej w oryginalne, aktualne zdjęcie zawodnika. Licencja wydana przez PZLA ważna jest do 31 grudnia 10 roku od jej wydania.

2. Wszystkich młodzików obowiązuje posiadanie licencji wystawionej przez WZLA, która stanowi potwierdzony II odcinek karty zgłoszenia z potwierdzeniem opłaty wniesionej na dany rok (na druku ustalonym przez PZLA). Licencja wydana dla tych zawodników zachowuje ważność do 3 lat, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia roku w którym zawodnik kończy 15 lat.

 § 11

Każdemu zawodnikowi posiadającemu opłaconą licencję przysługuje w ciągu roku jedno bezpłatne zaświadczenie, w przypadku kolejnych, opłata wynosi 20,-zł.

§ 12

Niniejsza uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2012r, i jednocześnie traci moc „Uchwała Zarządu PZLA z dnia 25.11.2010r. w sprawie zasad przyznawania zawodnikom licencji na uprawianie lekkiej atletyki”.

 

(*) - lub kopie aktualnych badań lekarskich poświadczoną za zgodność z oryginałem.

 

Wpłat za licencje należy dokonywać na konto:

Bank PEKAO SA O/ Warszawa30 1240 6247 1111 0010 1836 8892

Copyright 2006-2010 by Polski Związek Lekkiej Atletyki
Wszelkie prawa zastrzeżone

strony internetowe Bielsko